Новата агроекология идва с горна граница на допустимите площи?

  • 19.04.2021 13:24
  • 16
  • 0
  • Новини
Новата агроекология идва с горна граница на допустимите площи?

Новите моменти в направление „Агроекология и климат“ ще бъдат обсъдени на следващото заседание на Тематичната работна група за новата ОСП на 20 януари. По сегашните правила направленията за подпомагане са 8. През следващия програмен период Министерството на земеделието предлага с едно повече.

 

На пръв поглед отпада помощта за зимуващите гъски, Ливаден блатар, Царски орел и Египетски лешояд. Всъщност засаждането на тревни смески и осигуряването на подходящи места за гнездене си остават, но под шапката на едно ново, общо направление. Добавени са нови 4 направления, а останалите са преименувани. Важен момент е, че на пчеларите се отделя повече място и внимание.

 

Както и сега допустими кандидати ще са земеделски стопани, които стопанисват земеделски площи от минимум 0,5 ха. Новото е обаче, че заради спецификата на направленията може да бъде въведен максимален размер на допустими за подпомагане на площи. 

 

Ангажиментите са за период от пет години. Плащането се предоставя годишно за хектар земеделска площ под формата на годишно плащане на животинска единица (ЖЕ) или за пчелно семейство.

 

По проект направленията, чрез които ще се осъществява подпомагането, са: 

 

•    устойчиви практики за управление на почвата
•    насърчаване използването на култури и сортове, подходящи за отглеждане при специфични климатични условия
•    интегрирано производство на растения и растителни продукти и устойчиво управление на продуктите за растителна защита 
•    опазване на застрашени от изчезване местни породи (автохтонни) и сортове растения, важни за селското стопанство
•    традиционни практики за извършване на паша
•    преобразуване на обработваема земя в  постоянно затревени площи
•    опазване на пчелни семейства и подсигуряване на разнообразна паша 
•    създаване и поддържане на мултифункционални вегетативни (буферни) ивици със специфична растителност
•    устойчиво управление на елементи на ландшафта

 

Нека обърнем внимание на някои нови моменти по схемата.

 

Насърчаване използването на култури и сортове, подходящи за отглеждане при специфични климатични условия

 

По това направление фермерите ще трябва да използват култури и сортове, които са подходящи за отглеждане при специфични климатични условия за страната. Ще има утвърден списък. 

 

Интегрирано производство на растения и растителни продукти

 

 Тук ще се стимулират стопани, които произвеждат растения и растителни продукти съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за защита на растенията. За периода на ангажимента обаче те не трябва да извършват друг вид земеделско производство на подпомаганите площи. Ще имат право да обозначат растенията и продуктите със знак, който съдържа думите „Интегрирано производство“. Не може да се кандидатства с площи обаче, които се подпомагат по мярката за биологично земеделие. 

 

Опазване на пчелни семейства и подсигуряване на разнообразна паша 

 

Важно условие е кандидатите да са вписани в Електронната платформа за оповестяване, а обектът им да е регистриран по член 137. Тук дейностите са две: 1. Подвижно пчеларство в зони от Натура 2000; и 2. Опазване на пчелни семейства. По-интересното е при втората дейност, която, от своя страна, също се дели на две: 

 

Поддейност 2.1: Засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000 и планински райони:

 

•    Подпомагат се пчелини с до 500 броя пчелни семейства в тях;
•    Общият брой пчелни семейства за пчелар, които могат да бъдат компенсирани, е 500 броя;
•    Ставката за компенсиране на пропуснати ползи и извършени разходи ще покрива 100% за първите 300 бр. пчелни семейства и 50% от 301 бр. до 500 бр.;
•    Компенсацията ще се дава на база осреднено изчисление за извършени разходи и претърпяна пропусната полза – загуба на доход за мед, пчелни продукти и др. от един кошер, за времето, в което е бил затворен, и др.;
•    Многогодишен ангажимент съгласно чл. 65 от РСП;
•    Произведеният мед да отговаря на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. 
•    Кандидати по поддейност 1 са недопустими за подпомагане по поддейност 2. 

 

Поддейност 2.2: Опазване на пчелни семейства в зони извън Натура 2000 и планински райони
Тук критериите са същите, като пчелари, които поемат ангажимент по поддейност 2.2, са допустими за подпомагане и по Дейност 1 за подвижно пчеларство в зони Натура. Кандидати по поддейност 2 обаче са недопустими за подпомагане по поддейност 1.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар