Новата ОСП ще дава субсидии за опазване на пчелни семейства

Новата ОСП ще дава субсидии за опазване на пчелни семейства

През новия програмен период след 2022 г. пчеларите ще могат да се възползват от ново направление по мярка 10 „Агроекология и климат“. Това стана ясно по време на онлайн среща на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план.

 

Направлението „Опазване на пчелни семейства“ ще включва две поддейности:

 

•    засилване на екологичния потенциал на опрашване в зони Натура 2000 и планински райони;
•    опазване на пчелни семейства в зони извън тях. 

 

Общият брой пчелни семейства, които могат да бъдат компенсирани, е 500 за пчелар. Ставката за компенсиране на пропуснати ползи и извършени разходи ще покрива 100% за първите 300 броя пчелни семейства и 50% за пчелни семейства от 301 до 500.

 

Кандидатите ще са допустими само по една от двете поддейности.

 

Другото направление по агроекологичната мярка, от което пчеларите също могат да се възползват, е „Ангажименти за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000“. Тук подпомагане ще се получава за подвижно пчеларство. Проектът на мярката предвижда сезонното преместване на пчелни семейства за минимален престой на пчелните семейства от 3 седмици. На едно местоположение ще може да се разполагат до 50 пчелни семейства.

 

В обработваемите земи, около трайните насаждения и зеленчуци се предвижда създаване на буферни ивици от цветни видове и медоносни растения.

 

По отношение на растениевъдите Министерството на земеделието ще насърчава използването на култури и сортове съгласно утвърден списък, подходящи за отглеждане при специфични климатични условия за страната.

 

Нов момент в мярка 10 ще бъде и подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита. Ще се финансират дейности за прилагане на растителнозащитни мероприятия върху едни и същи площи в период от 5 години. 

 

Предвижда се земеделските стопани да водят отчетност, която позволява да се проследят продавача, произходът, видът и количеството на закупените препарати. Минималната обработваема площ е 1 ха.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар