Нови такси за производители и търговци на фуражи

Нови такси за производители и търговци на фуражи

От 800 на 890 лева се променя таксата за регистрация на производители на фуражи. За одобрение на търговците на фуражи ще се заплаща такса в размер на 430 лева, вместо събираната досега такса от 400 лева. Това гласят изменения и допълнения на Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите/НСЗФ/, приети от Колегиума на МЗГ.

От 150 на 170 лева се променя таксата за регистрация на търговци на фуражи. За одобрение на производители на фуражи ще се заплаща такса в размер на 2500 лева, вместо събираната досега такса от 1600 лева. За промяна на обстоятелствата по издадено одобрение таксата се увеличава от 180 на 230 лева.

Нова такса от 250 лева се въвежда за регистрация на производители на фуражни суровини, а от 200 лева за производител на фуражни смеси без участие на фуражни добавки и премикси /смеси изготвени от една или повече фуражни добавки/. Одобрена е нова такса от 170 лева за автомобилен и 890 лева за друг вид транспорт/жп, воден или самолетен/ за регистрация на предприятия транспортиращи фуражи. Въвеждането на тази такса е свързано с разширяване обхвата на регистрация и контрол на фуражите. За първи път ще се заплаща такса в размер на 170 лева за регистрация на лица, извършващи дейности, свързани с първичното фуражно производство и други дейности свързани с него.

Нови такси ще се събират за промяна на обстоятелства при вече извършена регистрация, както следва - 100 лева при производители на фуражи, 50 лева при лица извършващи транспорт на фуражи и дейности свързани с първичното фуражно производство и 30 лева за производител на фуражни суровини, търговец на фуражи и производител на фуражни смеси без участие на фуражни добавки и премикси.

Измененията и допълненията в Тарифата за таксите, събирани от НСЗФ са приети в съответствие с промените на националното законодателство в областта на фуражите и са съобразени с поетите ангажименти за интеграция на България в ЕС. Те ще допринесат за подобряване финансирането на контролните дейности на НСЗФ.