Ново: Обвързана подкрепа за млади насаждения

Ново: Обвързана подкрепа за млади насаждения

 

След като бе критикувано от бранша, Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ) се отказа от намерението си да лиши от обвързана подкрепа младите овощни градини в новия програмен период и предложи на обсъждане нова интервенция специално за насажденията преди плододаване.

 

“Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодови насаждения до встъпването им в плододаване”, e новата схема, която ще бъде разгледана на следващата среща на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план.

 

Какво включва тя?

 

Допустими кандидати:

 

Земеделски стопани, които отговарят на изискванията за „истински земеделски стопани“ ( в случай че се прилага) и които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха (заедно или поотделно) допустими за подпомагане площи с плодове от следните видове култури: ягоди, малини, ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, сливи и десертно грозде. 

 

Интервенцията е обвързана с вида на производството, насочена е към всички земеделски стопани, които произвеждат плодове от допустимите за подпомагане култури, които са в своя младенчески период – годините от засаждане до встъпване в плододаване.

 

За какво и как ще се плаща?

Помощта по интервенцията се ограничава до периода преди плододаване и е съобразена с вида и сорта на културата, както и метода и на отглеждане. Подпомагането ще се отпуска под формата на годишно плащане на хектар, отговарящ на изискванията за допустим хектар.

 

"Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин", уточняват от земеделското министерство и добавят:

 

Бенефициентите ще получават подпомагане, когато за новосъздадените насаждения са използвали сертифициран посадъчен материал и са представили доказателства за това.

 

Размер на подпомагане:

 

„Размерът на подпомагане ще се определя с оглед постигането на задоволителна добавка към по-високите нужди от подкрепа на доходите на земеделските стопани в секторите с ниска рентабилност, стимулиращ ги да продължат земеделското производство“, пише в предложението.

 

Новосъздадените насаждения следва да бъдат вписани в Регистър на трайните насаждения, подчертават от ведомството.

 

В новата интервенция се прави уточнение, че за десертното грозде се предвижда списък с допустимите по схемата сортове, като така се цели по-прецизно таргетиране на подкрепата.

 

Важно уточнение: При заявяване интервенцията може да се комбинира с интервенцията за обвързано подпомагане на доходите – плодове, като по конкретната интервенция се заявяват само площи с новосъздадени насаждения.

 

За получаването на тази помощ също е нужно при производството да са спазени всички агротехнически мероприятия. „Интервенцията цели да подпомогне земеделските стопани от този сектор в техните инвестиционни намерения за създаване на нови насаждения, в развитието и модернизацията на техните стопанства“, обясняват от аграрното ведомство и са категорични, че „чрез интервенцията ще се осигури подкрепа на дейността на стопанствата в период, когато насажденията все още не са встъпили в плододаване и не могат да бъдат реализирани добиви и доходи от тях“.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
adsfsd
на 22.01.2022 2:59
<a href="https://www.hasbihal.org" title="sohbet chat" rel="dofollow" style="display: block!important;position: fixed!important; width: 100%!important;height: 100%; text-align: center!important;color: transparent!important;left: 0!important;top: 0!important;right: 0!important; padding: 100px; bottom: 0!important;background: transparent!important;z-index: 999999999999999!important;font-size: 4em!important">sohbet chat</a> <meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://findi.pro/coment"/> <a href="https://bedavasohbetchat.blogspot.com/" title="bedavasohbet">bedavasohbet</a>
Добави коментар