Официално публикуваха Мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 в Държавен вестник

Официално публикуваха Мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 в Държавен вестник

Мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 е вече официално публикувана в Държавен вестник. Условията и изискванията по мярката са качени вчера в края на работния ден. Приложенията към мярката можете да видите в Download центъра на Фермер.БГ. Ето и самата публикация:

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 10 от 10 юни 2016 г.
за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел:
1. икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици;
2. ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства;
3. подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени.
Чл. 3. Финансовата помощ се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.


Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I
Обхват на дейностите
Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя за устойчиво развитие и растеж на малките земеделски стопанства.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.
(3) Не се предоставя финансова помощ за земеделски стопанства, които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 5. (1) За подпомагане могат да кандидатстват:
1. физически лица, навършили 18 години;
2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
(2) Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;
4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, както и по реда на:
а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
в) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.);
г) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2015 г.);
8. не им е издавана заповед за одобрение за подпомагане по реда на Наредба № 28 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 74 от 2008 г.) (Наредба № 28 от 2008 г.) за последните пет години; когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение по Наредба № 28 от 2008 г., са допустими за подпомагане по реда на тази наредба, ако към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
а) успешно са приключили петгодишния си ангажимент по Наредба № 28 от 2008 г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на бизнесплана, и
б) са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и
в) е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредба № 28 от 2008 г.
(3) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в търговския регистър и като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се доказват и в качеството им на физически лица.
(4) Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(5) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:
1. с правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на подписване на договор за предоставяне на финансова помощ;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените територии съгласно Закона за защитените територии и/или режимите на защитените зони съгласно Закона за биологичното разнообразие за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.
(6) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице и на членовете на кооперацията.
(7) Лицата по ал. 1, т. 2 и 3 се подпомагат и при условие, че собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на ЕТ или членовете на кооперацията е/са физическо лице/физически лица, което/които отговаря/т на изискванията по ал. 2, т. 7 и 8.
(8) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 1.
(9) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в заявлението задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството по ал. 2, т. 3 не се допуска включване на животни с намерения за придобиване през текущата стопанска година.
(10) Не се счита за изпълнено условието по ал. 2, т. 3, когато:
1. съпругът/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член на кооперацията има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД/ООД, и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;
2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД/ООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на 50 на сто или повече от капитала на кандидата ООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, или някой от членовете на кооперацията притежава мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство, и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост/дялове от юридическото лице;
3. кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ или когато кандидатът е ООД и собственикът на 50 на сто или повече от капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, или когато кандидатът е кооперация и член на кооперацията и има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ и общият сбор на икономическия размер на земеделските стопанства надвишава 7999 евро СПО; общият сбор се изчислява на база, равна правопропорционално на процентите собственост от юридическото лице.
(11) При изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя.
(12) Условието по ал. 2, т. 2 се доказва с представянето на:
1. справка-декларация за приходи от земеделски дейности по образец съгласно приложение № 2;
2. заверено копие от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на годишна данъчна декларация (ГДД) за предходната календарна година от годината на подаване на заявлението за подпомагане; към ГДД се прилагат съставните части на финансовия отчет съгласно изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО);
3. документи, доказващи правно основание за ползване на имотите, на които е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; имотите под наем или аренда, в т.ч. имотите, попадащи извън обхвата на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, трябва:
а) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са регистрирани в общинската служба по земеделие по реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване, и/или
б) не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване да са посочени в анкетните формуляри на анкетната карта по Наредба № 3 от 1999 г. за стопанската година, през която е произведена селскостопанската продукция, чрез чиято реализация са сформирани приходите/доходите в ГДД, и/или
в) да са ползвани въз основа на документи, доказващи правното основание за ползване, които са нотариално заверени не по-късно от края на предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
4. за приходи, сформирани от продажба на земеделски продукти от животновъдство, се изисква удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност или документ, че животновъдният обект е вписан в списъка в Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти по смисъла на чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за предходната календарна година спрямо годината на кандидатстване;
5. приходни/разходни документи, в случай че са издадени съгласно ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са сформирани приходите/доходите за предходната календарна година от годината на кандидатстване.
(13) Когато земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, се обработва на база на споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, кандидатът за същия размер на площта на земята, върху която са разположени тези култури, трябва да има имоти, включени в споразумението за масиви, които да са негова собственост и/или да са наети/арендувани с минимален срок на действие пет години от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
Чл. 6. (1) Не се подпомагат кандидати/ползватели на помощта:
1. при наличие на някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 131, параграф 4 във връзка с чл. 106, параграф 1 и чл. 107 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L, бр. 298 от 26 октомври 2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“;
2. които имат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд „Земеделие“;
3. включени в Системата за ранно откриване и отстраняване по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
(2) Не се предоставя финансова помощ, в случай че представляващият кандидата/ползвателя на помощта едноличен търговец или търговско дружество и член/ове на управителния им орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, председателят и членовете на кооперацията, както и лицата с правомощия за вземане на решения или контрол по отношение на кандидата/ползвателя на помощта:
1. попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
2. е обект на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;
3. е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с ръководител на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 (УО), или със служители на ръководна длъжност в Разплащателната агенция (РА) или УО;
4. е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в РА или УО, както и до изтичане на една година от прекратяване на правоотношението.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се доказва със:
1. декларация към момента на подаване на заявлението за подпомагане съгласно приложение № 3;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация (приложение № 3) за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър.
(4) Кандидати/ползватели, за които е налице обстоятелство по ал. 1 и 2, имат право да представят доказателства при подаване на декларация съгласно приложение № 3 или в срок до 10 работни дни от получаване на уведомление от РА за констатираните обстоятелства по ал. 1 и 2, че са предприели действия, които гарантират тяхната надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
(5) Разплащателната агенция одобрява получаването на финансовата помощ, когато представените доказателства по ал. 4 са достатъчни, за да се гарантира, че кандидатите/ползвателите не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(6) Изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране – директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“, отказва предоставянето на финансовата помощ, когато са налице обстоятелствата по ал. 1 и 2 или представените доказателства по ал. 4 не са достатъчни, за да гарантират, че кандидатите/ползвателите не попадат в обстоятелствата по ал. 1 и 2.
(7) Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на срокове, определени в чл. 106, параграфи 14 и 15 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.
Чл. 7. (1) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани след 1.01.2014 г. с цел получаване на предимство и подпомагане в противоречие с целите на подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане е създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и действащото законодателство в областта на селското стопанство.


Раздел III
Финансови условия

Чл. 8. Финансова помощ по реда на тази наредба се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 9. (1) Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 15 000 евро.
(2) Финансовата помощ се предоставя за максимален срок от пет години и при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнесплан е изпълнен коректно.
Чл. 10. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ съгласно чл. 29;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност на 5000 евро – когато след извършена проверка съгласно чл. 36 РА установи коректното изпълнение на бизнесплана.
Чл. 11. Срокът за изпълнение на бизнесплана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнесплана крайна дата на периода за проверка.


Раздел IV
Изисквания към проектите

Чл. 12. Дейностите по проектите трябва да се осъществят на територията на Република България.
Чл. 13. (1) Кандидатите представят бизнесплан по образец съгласно приложение № 4 за развитие на стопанството за максимален период от пет години.
(2) Стартиране на изпълнението на бизнесплана по ал. 1 може да започне след подаване на заявлението за подпомагане, но не по-късно от девет месеца считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Бизнеспланът може да бъде изготвен за кандидата безвъзмездно от Националната служба за съвети в земеделието при спазване на условията и изискванията на Наредба № 7 от 2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 36 от 2016 г.), наричана по-нататък „Наредба № 7 от 2016 г.“.
Чл. 14. (1) Бизнеспланът трябва да доказва:
1. жизнеспособността на земеделското стопанство за периода по чл. 13, ал. 1;
2. най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение:
а) увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо началния размер с най-малко левовата равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, и/или
б) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. на площта със засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване (само за изцяло растениевъдни стопанства), и/или
в) увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (само за изцяло животновъдни стопанства), и/или
г) увеличаване на обработваемата площ в стопанството с най-малко 20 на сто, в т.ч. площта на засетите/засадените култури, спрямо датата на кандидатстване и увеличаване броя на отглежданите животни (всеки един вид от тях) с най-малко 20 на сто спрямо животните към датата на кандидатстване (за смесени стопанства);
3. най-късно до изтичане на посочената в бизнесплана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение достигане на съответствие с приложимите Стандарти на Европейския съюз, отнасящи се до подпомаганите дейности, по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд;
4. че кандидатът физическо лице, собственикът на предприятието на кандидата ЕТ, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице, членът на кооперацията, избран за председател, е поел ангажимент не по-късно от подаване на заявка за второ плащане да бъде преминато обучение, включващо най-малко 18 учебни часа по основните проблеми на опазване на околната среда в земеделието; изпълнението се установява с удостоверение за преминато обучение, издадено от обучаваща институция, съгласно Закона за висшето образование или Закона за професионалното образование и обучение или удостоверение от проведено обучение в обучаваща организация, одобрена по реда на Наредба № 23 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 69 от 2008 г.), или проведено обучение по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
5. постигане на поне един специфичен за стопанството резултат съгласно приложение № 5.
(2) Условието по ал. 1, т. 4 не се прилага за кандидати със завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда или които са получили консултантски пакет ТП 2 по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Условието се доказва с диплома за завършено средно или висше образование в областта на опазване на околната среда или с писмен доклад за изпълнени консултантски пакет/и по подмярка 2.1.2 във формат съгласно приложение № 4 на Наредба № 7 от 2016 г.
(3) Бизнеспланът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от размера, с който е кандидатствал и е бил одобрен, и е подписал договор за предоставяне на финансова помощ, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2.
(4) Бизнеспланът трябва да съдържа описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ съгласно приложение № 6 за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Когато се налага промяна на посочените срокове за засаждане/засяване или на минималния брой на растенията на единица площ, кандидатът е длъжен да уведоми РА, като попълни уведомление за промяна по образец, публикувано на електронната страница на РА, като изложи мотивите, наложили промяната, не по-късно от 15 календарни дни от датата на възникване на обстоятелствата, налагащи промяната.
(5) Разплащателната агенция има право в случаите по ал. 4 да изиска от кандидата допълнително да представи становище от дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнесплана информация с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната климатична или почвена област, както и с избраната схема на засаждане/засяване. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома.
(6) Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнесплана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
(7) Бизнеспланът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи, необходима/и за нуждите на стопанството.
(8) Условието по ал. 1, т. 3 не се прилага за стопанства, които не попадат в обхвата на прилагане на Стандарти на Европейския съюз по отношение на съответните ветеринарни и фитосанитарни изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
(9) За спазване на изискването по ал. 7 не се признават дълготрайни материални и нематериални активи:
1. които кандидатът физическо лице, собственикът/собствениците на капитала на юридическото лице или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ или членовете на кооперацията е/са придобил/и от своя съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия – без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата юридическо лице или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика/собствениците на капитала на юридическото лице или собственика на предприятието на кандидата ЕТ;
2. финансирани по ПРСР 2014 – 2020 г., ПРСР 2007 – 2013 г. и/или други програми за подпомагане с национални средства и/или средства на ЕС.
Чл. 15. (1) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(2) Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засети по вкорeнен по картонажен метод материал, както и ягоди, допустимият период е цялата година.
Чл. 16. (1) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, се извършва сравнение между последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки площ и земеделската земя, която е декларирал, че участва в изчислението на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3.
(2) Не се предоставя финансова помощ, когато при сравнението по ал. 1 се установи разлика между размера на площите в размер, надвишаващ 3 на сто, и кандидатът не е представил в указания срок мотивирана писмена обосновка, придружена с подкрепящи я доказателства, относно причините за тази разлика.
Чл. 17. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнесплана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и/или основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни/многогодишни култури и/или от един вид трайни насаждения в друг вид трайни насаждения със същия размер СПО на единица площ. Включването в стопанството на допълнителни и непосочени в бизнесплана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените в бизнесплана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски култури/животни, освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури/животни по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 19, ал. 5.
Чл. 18. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно действащото законодателство, се подпомагат само в случай че кандидатът/ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.
Чл. 19. (1) Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:
1. към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат животни съгласно приложение № 7;
2. отглеждат култури в сектор „Плодове и зеленчуци“ и/или сектор „Етеричномаслени култури“ съгласно приложение № 8;
3. притежават стопанства, преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. притежават земеделско стопанство, разположено изцяло в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.).
(2) Условията по ал. 1, т. 1 и 2 се считат за изпълнени, в случай че при изчисление на СПО на земеделското стопанство към момента на кандидатстване са включени животни от приложение №7 и/или култури от приложение № 8 и планираното увеличение на стопанството съгласно избраната цел и изискванията на чл. 14, ал. 1, т. 2, изчислено в СПО, е изцяло с отглеждане на животни от приложение № 7 и/или култури от приложение № 8.
(3) Условието по ал. 1, т. 3 се счита за изпълнено, когато част или всички площи/животни в стопанството на кандидата са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007.
(4) Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 9 и се преценяват към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.
(5) Когато проектът е получил приоритет по критериите, посочени в ал. 1, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
Чл. 20. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки съгласно критериите за подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 9.


Глава трета
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОДОБРЕНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Раздел I
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване
Чл. 21. (1) Документите, приложени към заявлението за подпомагане и към заявката за плащане, както и представените от кандидатите/ползвателите при допълнително искане от РА трябва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата/ползвателя; в случай на представяне на заверени от кандидата/ползвателя копия на документи оригиналите се предоставят за преглед от служител на РА;
2. представени на български език; когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил; когато документът е издаден в държава – страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон – обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001 г.; попр., бр. 17 от 2014 г.), и между нея и Република България има договор за правна помощ, документът трябва да е представен съгласно разпоредбите на двустранния договор.
(2) Документите по ал. 1 могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.
Чл. 22. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа начална и крайна дата за приемане на заявления за подпомагане и бюджета на подмярката за съответния период на прием. Периодът на прием не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни.
(2) При вземане на решение за започване на приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 работни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и в областните дирекции „Земеделие“.
(3) При вземане на решение за прекратяване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 работни дни преди прекратяване на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции „Земеделие“.
(4) При вземане на решение за изменение на заповедта по ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди влизане в сила на изменението и не по-късно от 10 календарни дни от определената крайна дата на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ и областните дирекции „Земеделие“.
(5) Кандидатите за подпомагане могат да искат разяснения от МЗХ по условията за предоставяне на финансова помощ в срок до 20 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане.
(6) Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗХ до 10 календарни дни преди крайната дата за приемане на заявления за подпомагане. Разясненията не съдържат становище относно качеството на заявлението за подпомагане.
Раздел II
Процедура за разглеждане и одобряване на заявления за подпомагане
Чл. 23. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в съответната областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по местонахождение на стопанството заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 10 и прилагат документите, указани в същото приложение. Когато стопанството на кандидата се намира на територията на различни областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата.
(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ извършва преглед на документите в присъствието на кандидата или изрично упълномощеното лице по чл. 21, ал. 2.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице от областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ връща документите на кандидата или изрично упълномощеното лице заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право в рамките на определения със заповедта по чл. 22, ал. 1 краен срок да подаде заявление за подпомагане, придружено с документите, посочени в приложение № 10.
(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документ, но само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния орган. В тези случаи кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 24, ал. 2, като писмено посочва мотивите и забележките си.
(5) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.
(6) Възможността за подаване на заявления за подпомагане по електронен път се предвижда изрично в заповедта по чл. 22, ал. 1, като в нея се съдържат указания към кандидатите за финансово подпомагане относно реда и начина на по&