Отпадат нивомерите и касовите апарати във фермерските бензиностанции (НАРЕДБА)

Отпадат нивомерите и касовите апарати във фермерските бензиностанции (НАРЕДБА)
Вече официално, земеделските производители се освобождават от задължението да оборудват ведомствените си бензиностанции с нивомерни устройства и касови апарати за отчитане на горивата. Това става ясно от обнародваната в Държавен вестник Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
 
В Наредбата е посочено, че изискването за монтиране на нивомери и касов апарат няма да се прилагат  от лице, регистрирано като земеделски производител, което извършва зареждане за собствени нужди с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, от резервоари, които не са стационарни подземни резервоари.“
 
В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата е записано, че земеделският  производител, е длъжен в едномесечен срок от влизането в сила на тази наредба да подаде еднократно данни в Националната агенция за приходите за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди по реда на глава девета „б“, независимо от предходно подадените данни.
 
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!