Пчелари, запознайте се с планираните ставки за опрашване и биологично пчеларство

Пчелари, запознайте се с планираните ставки за опрашване и биологично пчеларство

 

През следващите пет години отделна интервенция ще подкрепя прилагането на биологично пчеларство, както и преминаването към биологично пчеларство. Парите ще се предоставят по Втори стълб от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

 

Подпомагането се предоставя годишно под формата на еднократно плащане за стопанство, прилагащо изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти в стопанствата. 

 

Земеделският стопанин е необходимо да отглежда минимум 20 пчелни семейства. Те трябва да са разположени в пчелини, регистрирани в информационната система на БАБХ с идентифицирани пчелни семейства, които са включени в регистъра на биологичното производство.

 

Ангажиментът за преминаване към биологично пчеларство е една година с възможност за поемане на ангажимент по операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство“. Ангажиментът за биологично пчеларство е 5 години. След изтичането му може да се удължава до изтичане на програмния период. 

 

Важно е цялото стопанство да е в система на контрол. Подпомагането е разпределено по 10 групи стопанства.

 

 

Друга интервенция, по която пчеларите могат да кандидатстват за подпомагане, е „Насърчаване на естественото опрашване“. Бенефициерите трябва да притежават минимум 10 пчелни семейства и да са регистрирани в Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

 

Операция 1: Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от Натура 2000 (стационарни пчелини) 

 

Пчелинът на кандидата трябва да попада в обхвата на Натура 2000 и/или в планински райони. Площта в радиус от 2,5 км трябва да е заета предимно (над 50% от площта) от тревна и храстовидна растителност или горски територии, в това число акациеви, кестенови или липови гори.

 

Операция 2: Ангажименти за предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)

 

Кошерите се преместват и разполагат за период до 14 дни на локацията, където ще се извършва опрашването. 

 

•    Пчелинът на кандидата е разположен в район така, че в радиус от 2,5 км източниците, съдържащи нектар и полен, се състоят предимно от тревна и храстовидна растителност или гори или 
 

•    Предоставя договор със земеделски стопанин за площите, на които ще се извършва опрашването и периода на извършване на дейността.

 

Тези операции допълват интервенциите за инвестиции в подвижното пчеларство по чл. 55, като компенсира допълнителни разходи, свързани с подготовката на пчелните семейства, по-високия риск от загуби и подмяна на пчелни семейства в периода на ангажимента. 

 

Ставки за опрашване със стационарни пчелини: 

 

Стопанство с пчелин до 150 кошера – 1577 евро годишно; 
Стопанство с пчелин от 151 до 250 кошера – 3865 евро годишно.

 

Ставки за опрашване с подвижно пчеларство 

 

1226,59 евро годишно

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар