Плодове и зеленчуци: Организациите получават още облекчения

  • 01.01.2022 1:55
  • 62
  • 10
  • Новини
Плодове и зеленчуци: Организациите получават още облекчения

 

Една от насоките, по която ще върви новата Обща селскостопанска политика (ОСП), е насърчаване на производителите да се сдружават. То се усеща още сега, в периода на преход. Например по приема на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ проектните предложения от организации и групи носят цели 20 точки, което е значително предимство.

 

Относно политиката в селското стопанство след 2022 г. Европейската комисия (ЕК) вече прие нови правила за схемата за подпомагане на плодове и зеленчуци, по-специално за дейности и програми на организации на производители в сектора. Сред тях са следните:

 

•    Увеличават се възможностите за възлагане на външни изпълнители за организации на производители в сектора на плодовете и зеленчуците;
•    Разширява се използването на стандартни фиксирани ставки или еднократни суми за всички разходи, подкрепени по оперативни програми за сектора, с изключение на кризисни мерки;
•    Опростяват се правилата относно изтеглянето от пазара на плодове и зеленчуци за безплатна дистрибуция;
•    Въвежда се максимален размер на подкрепа за изтегляне от пазара за преработка;
•    Улесняват се правилата, свързани с мерките за предотвратяване и управление на кризи (например застраховка на реколтата), за да се насърчи по-голям прием от организациите на производители.

 

За да има плавен преход между сегашния и бъдещия програмен период, са определени и някои преходни разпоредби за 2021 г. и 2022 г. Съгласно тях срокът на съществуващите оперативни програми, които не са достигнали лимита от 5 години, може да бъде удължен до 31 декември 2022 г. Нещо повече, новите оперативни програми в сектора могат да получат одобрение само за 3 години. 

 

Тези оперативни програми трябва да са в съответствие с националната стратегия за сектора на плодовете и зеленчуците. Ето защо на страните членки ще се разреши да удължат продължителността на тази стратегия до 31 декември 2025 г. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Коментари
reymundo schaden
на 05.12.2021 10:51
I really enjoyed reading your article. I found this as an informative and interesting post, so i think it is very useful and knowledgeable. I would like to thank you for the effort you have made in writing this article. bubble shooter
syul
на 02.11.2021 12:57
Thank you very much for these great cake recipes, I have learned a lot from your web blog atari breakout
timhumphries
на 27.07.2021 6:43
The article posted was very informative and useful. You people are doing a great job. Keep going! เล่นบาคาร่าออนไลน์
gm melissa
на 23.06.2021 12:52
Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offering such helpful information here game guides
Paulojimmathew
на 04.06.2021 9:24
Pretty good post. I have just stumbled upon your blog and enjoyed reading your blog posts very much. I am looking for new posts to get more precious info. Big thanks for this. บาคาร่าออนไลน์
sumako
на 01.06.2021 10:20
Your article is very useful, the content is great, I have read a lot of articles, but for your article, it left me a deep impression, thank you for sharing. temple run 3
Alice Morgan
на 21.05.2021 12:13
It must be a great initiative. Import and export of fruits and vegetables should be beneficial for the farmers and organizations. The step by European Commission (EC) is very appreciative. they shpuld also make sure to provide these benefits to CIPD writer bahrain too, and notonly to the fruits and vegetable organization. It is my request although this initiative is super great for fruits and vegetables markets and they will get much relief.
McauleyHanna
на 20.05.2021 11:09
Everything is very open with a clear clarification of the issues. It was really informative. Your site is very useful. Thanks for sharing. บาคาร่า
calebmable8545
на 18.05.2021 12:24
Very nice, I suggest webmaster can set up a forum, so that we can talk and communicate. Caleb | émondeur
samuelddarden
на 07.05.2021 6:03
Thank you for this post but are you really sure about what you’re saying? Do you have more sources for us?
Добави коментар