По-малко от 2 седмици за подаване на проекти по подмярка 4.1.2

По-малко от 2 седмици за подаване на проекти по подмярка 4.1.2
Остават 12 дни до изтичането на срока за кандидатстване на фермерите за финансиране по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По тази подмярка ще бъдат разпределени около 24 млн. лв.
 
Крайният срок за подаване на проектите е до 17:30 часа на 22 октомври 2018 г. през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)  http://eumis2020.government.bg/.
 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) припомни това, като подчерта, че изготвя безплатно за фермерите проектни предложения по подмярка 4.1.2. Целта на тази подмярка е подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства.  
 
Безплатните за стопаните проекти се изготвят в рамките на друга подмярка - 2.1.2. „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.
 
 
НССЗ припомни основните изисквания към кандидатите по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства от Тематичната подпрограма за малките стопанства”:
 
- Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г.;
 
- Да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
 
- Минималният стандартен производствен обем (СПО) на стопанството на кандидата да от 6 000 до 7 999 евро. Освен това над 50% от СПО на стопанството трябва да се формира от животни и култури съответно от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ или „Етерично-маслени и лекарствени култури“.
 
Земеделски стопанства в сектор „Животновъдство" са допустими за подпомагане за инвестиции, само ако животновъдните им обекти са разположени на територията на планински район.
 
 
По подмярка 4.1.2 са допустими следните разходи:
 
- Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, включително чрез лизинг;
 
- Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг;
 
- Закупуване на косачки, закупуване на дробилки (прикачен инвентар, който директно дроби малки храсти и ги компостира), закупуване на преносими сушилни и други;
 
- Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, различни от тези предоставяни по мярка 2 от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 
- Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Финансовата помощ ще е в размер на 60% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като за определени видове проекти и бенефициенти може да се увеличи.
 
Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 24 447 500 лева. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.
 
Желаещите да получат консултантски пакет (КП), включващ изготвянето на бизнес план и основна информация за проектно предложение по подмярка 4.1.2 могат да подадат Заявление за получаване на услугата във всеки един от Териториалните областни офиси на НССЗ.
 
Крайният срок за подаване на Заявление за получаване на консултантски пакет е 15 октомври 2018 г. Националната служба за съветив земеделието предлага съдействие и при подаването на проектните предложения в ИСУН 2020.