Проекти по ПРСР да се приемат в по-дълги срокове, предлагат консултанти

Проекти по ПРСР да се приемат в по-дълги срокове, предлагат консултанти

Част от заложените срокове за прием на проекти по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 да бъдат променени. Това предлагат от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП). Става дума за актуализирания списък за отваряне на мерки от програмата, публикуван преди няколко седмици от фонд "Земеделие". Предложението на консултантите ще бъде изпратено до ДФЗ, съобщиха за Фермер.БГ от асоциацията.

От там предлагат срокът за подаване на проекти по мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства” да бъде удължен от 16 юли на 26 септември. Причината е, че в по-голямата си част тези проекти имат техническо задание и е необходимо повече време за подготовката им. Както вече ви информирахме в момента срокът за прием на проекти по тази мярка е планиран на два етапа – от 14.06.2010 до 16.07.2010 г. и от 14.06.2010 до 16.08.2010 г. Считаме, че по-кратки срокове при липса на ясни и разписани в наредбата условия за конкретни инвестиции към настоящия момент ще доведат до малък интерес към такъв тип проекти и съответно нисък процент на усвояване на заделения ресурс, посочват консултантите. Те предлагат още да се определят застъпващи се двумесечни периоди (т.е. първи период на прием на проекти от 14/06/2010 до 13/08/2010, втори период на прием на проекти от 16/08/2010 до 15/10/2010 и трети период на прием на проекти за годината от 18/10/2010 до 17/12/2010) за прием и обработка на проекти, чийто инвестиции са по гарантирани бюджети (извън инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО) и ЕПИВ за периода от 14/06/2010 до 17/12/2010.

Според БАКЕП с настоящото предложение се цели да се даде възможност на кандидатите да се запознаят с детайлно определените инвестиции по гарантираните бюджети за привеждане на стопанствата в съответствие с изискванията на Стандартите на Общността и да подготвят проекти, отговарящи на изискванията. Подготовката на голяма част от проектите ще изисква разработване на технически проекти и поради това ще е необходимо повече време за разработване и подаване на заявления за подпомагане. Разделянето на периода до края на годината на двумесечни прозорци за прием на заявления ще позволи усвояване на заделените по тези гарантирани бюджети средства, като осигури и време на администрацията да разгледа и оцени проектните предложения, подадени във всеки от така определените прозорци, посочватконсултантите.

Освен по мярка 121 от консултантската асоциация предлагат да бъдат удължени сроковете и по мерките за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти, както и разнообразяване към неземеделски дейности.

В допълнение, за да има възможност потенциалните получатели на помощта по ПРСР да могат да подготвят качествени проекти за кандидатстване, е необходимо съответните актуализирани наредби по мерките, които ще се отварят, да бъдат обнародвани поне няколко месеца преди отварянето на приема на заявления за подпомагане и/или преди крайния срок за прием на проекти, като това се отнася особено за мерки 121, 123 и 311, тъй като естеството на проектите по тези мерки е свързано с постигане на стандарти и съответното проектиране, което отнема повече време за подготовка, посочват в заключение от Българската асоциация на консултантите по европейски програми.

Примерен график за прием и обработка на проекти по „Програмата за развитие на селските райони” 2007-2013 г., предложен от БАКЕП

източник: www.fermer.bg