Таван на плащанията: Кои точно заплати и осигуровки ще бъдат приспаднати?

Таван на плащанията: Кои точно заплати и осигуровки ще бъдат приспаднати?

 

Отдавна стана ясно, че от догодина досегашната Схема за единно плащане на площ (СЕПП) се преименува на интервенция „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“. Как точно ще се прилага тя, обобщава Министерството на земеделието в актуалния си бюлетин за ОСП.

 

Какви са най-големите ви трудности като земеделски производители в момента?

 

В периода 2023-2027 бенефициенти по интервенцията ще бъдат активни земеделски стопани, които имат задължението да спазват стандартите за ДЗЕС и ЗИУ, за да получат подпомагане. 

 

Декларираните площи трябва да отговарят на минималните изисквания за подпомагане с директни плащания и да бъдат на разположение на земеделския стопанин на крайната дата. 

 

За пет години ще бъдат отпуснати около 1 976 619 489 евро за основно подпомагане на доходите за устойчивост, което е 48,12 % от общия бюджет за директни плащания. Единичната сума е около 100,39 евро/ха, или 19,68 лв./дка.

 

Определена е горна граница за размера на основното подпомагане, което се отпуска на земеделския стопанин за дадена календарна година. Намалява се със 100% сумата, надвишаваща 100 000 евро. 

 

Преди да се приложи този таван, от размера на директните плащания на дадения бенефициент ще бъдат приспаднати заплатите, свързани със селскостопанската дейност, които той действително е изплатил и декларирал, включително вноските за осигуряване. 

 

Разходите за трудови възнаграждения, включително вноските за осигуряване, ще се отчитат за всички работници, които са заети в стопанството, назначени под код на икономическата дейност в областта на селското стопанство съгласно Класификатора на икономическите дейности в България. 

 

Преди налагането на таван на плащанията разходите, които ще бъдат приспаднати за заплати и осигуровки за едно заето лице са в размер на не повече от 2,5 пъти средната брутна месечна заплата за икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“, определена от Националния статистически институт за годината на подаване на заявлението за подпомагане.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар