Торенето на касиса е задължително през пролетта и началото на лятото

Торенето на касиса е задължително през пролетта и началото на лятото

За добри добиви -торете касиса. Най-големи са изискванията на културата от пролетта до средата на лятото. Касисът реагира много добре на торене с органични и минерални торове. Това се обуславя от образуване на много вегетативни и репродуктивни органи всяка година и плиткото разположение на кореновата му система.

 

Растенията поглъщат хранителни вещества през целия вегетационен период, но потребностите им през отделните фенологични фази са твърде различни. Това налага азотните торове като бързо действащи да се внасят всяка година в началото на разпукване на пъпките, а органичните, фосфорните и калиевите, като бавно действащи - през 2-3 години, преди есенната оран.

 

На този етап е целесъобразно нормите на торене при касиса да се определят в зависимост от съдържанието на хранителни вещества в почвта и за добри добиви - торете касиса в зависимост от очакваният добив. Тази закономерност може да се установи оптимално по отношение на фосфора и калия.

 

Количеството на азотните торове се препоръчва да се определя само въз основа на добива, тъй като се приема, че азотът е много подвижен и съдържанието му в почвата е твърде променливо.

 

Според досегашните проучвания дозата на азота трябва да бъде следната: 6-8 кг/дка при добив 400 кг/дка; 8-10 кг/дка при добив 800 кг/дка и 10-12 кг/ дка при добив 1200 кг/дка.

 

Формата на използваните торове също оказва влияние върху ефекта от торенето. Най-подходящи за касиса от азотните торове са амониевият нитрат и карбамидът, от фосфорните - гранулираният суперфосфат и от калиевите – калиев сулфат.