Тракторите в България са на средна възраст над 18 години

Тракторите в България са на средна възраст над 18 години

Благодарение на направените инвестиции по програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 има обновяване на машинно-тракторния парк в земеделието на България.

Въпреки това машинният парк остава силно амортизиран като средната възраст е 18-20 години. Делът на машините над 10 години е над 80%, а темпът на обновяване остава между 3 и 4% годишно. Това сочат данните на Българската асоциация на търговците на агротехника (БАТА АГРО), публикувани в анализ за състоянието на земеделската техника в сектор Зърнопроизводство, част от Националната стратегия за развитие на агросектора.

В България се наблюдава тенденция към намаляване на площта, която обработва един трактор – 57 хка, но на фона на другите страни-членки на ЕС, страната ни значително изостава. Във Великобритания един трактор обработва 34 хка, в Германия – 11,6, Франция – 15,3, Дания – 25,5, Португалия и Гърция – по 16 хка, сочат данни на Контролно-техническата инспекция (КТИ) .

Въпреки че се наблюдава тенденция за увеличаване на енергоосигуреността на машините през последните години – 205 к.с./1000 дка, по този показател България изостава от другие страни-членки на ЕС, където средната осигуреност е 230 к.с. В Германия стойностите достигат до 460 к.с. на 1000 дка обработваема земя.