Трайните насаждения остават извън най-високобюджетната екосхема

  • 16
  • 0
  • Новини
Трайните насаждения остават извън най-високобюджетната екосхема

По новата екосхема за разнообразяване на отглежданите култури, която ще се прилага от 2023 г., не могат да участват площи с трайни насаждения, става ясно от отговор на Земеделското министерство (МЗм) в парламентарния контрол.

 

Интервенцията се оказа с най-висок бюджет в първи стълб. Планираните площи за подкрепа по екосхемата са 3 017 060 ха, за които са предвидени 319 797 090,00 лв. Допустими кандидати по нея са зърнопроизводители, зеленчукоприозводители, стопани с ароматни и медицински култури.

 

„От описанията на задълженията за земеделските стопани и условията за прилагане на екосхемата не става ясно дали стопаните с трайни насаждения биха били допустими, предвид съществуването и прилагането на подобни агроекологични практики”, питат депутати.

 

МЗм: За площите с трайни насаждения извън медицинските и ароматни култури има отделна екологична интервенция (Екосхема за екологично поддържане на трайните насаждения) и тези площи не са включени в изискванията на екосхемата за ранообразие на отглежданите култури.

 

От агроведомството уточняват още, че стойността на планираните площи е формирана в резултат на анализ и екстраполация на данни от ИСАК за площите в рамките на обработваемите земи и медицинските и ароматни култури, и стопанствата, които прилагат разнообразяване на културите.

 

Еколкогичните практики по тази екосхема са:

 

1.    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, засети с медицински и ароматни култури до 10 ха. На обработваемата земя и/или засетите площи трябва да има най-малко две култури. Основната от тях да не превишава 90% от площта.
2.    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, засети с медицински и ароматни култури между 10 ха и 30 ха. Нужно е да има най-малко три различни култури, основната от които да не заема повече от 75% от площта, а двете основни култури да не обхващат заедно повече от 90% от стопанството.
3.    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, засети с медицински и ароматни култури над 30 ха. При тях трябва да има най-малко 4 култури. Основната отново не трябва да заема повече от 75%, а трите водещи заедно да не надвишават 90% от площта.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар