В момента не е удачно да се прави прехвърляне на средства между мерките от ПРСР

В момента не е удачно да се прави прехвърляне на средства между мерките от ПРСР

В момента не е удачно да се прави прехвърляне на средства между мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Това става ясно от отговор на Министерство на земеделието и храните, даден на въпрос на Асоциация на българските села (АБС) и социалната мрежа на Българските фермери Фермер.БГ относно бъдещето на най-атрактивните мерки от Програмата 121 „Модернизация на земеделските стопанства” и 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”.

От страна на МЗХ е било поръчано на екипа от независими оценители, изготвящи междинната и текущи оценки на ПРСР да изготвят анализ на възможностите за прехвърляне на средства между мерките от ПРСР. Изводите от анализа  и препоръките на независимите оценители са на този етап да не се прехвърлят средства между мерките от ПРСР, а да се изчака изготвянето на междинната оценка през следващата година и одобряването на подадените към момента проекти по ПРСР. На проведените технически срещи в Брюксел, представителите на ЕК изразиха същото мнение, посочват в отговора си от Земеделското министерство.

Ето извадка от доклада:
„..........................................3. Заключения
Заключенията от доклада са обобщени както следва:
Да не се предприемат радикални промени в настоящия момент: да се изчака междинната оценка и да се използва критерия за обработване първо на документите, подадени най-рано
Ние достигнахме до заключението, че на този етап от изпълнението на програмата не може да бъде оправдано широко мащабно преразпределение на средства поради факта, че приложимостта на програмната стратегия и приоритетите, отразени във финансовия план все още остават непроменени.
Към момента няма реална представа за търсенето и окончателното усвояване на средства, поради ниското ниво на одобрени и завършени проекти. Освен това отхвърлянето и отмяната на проекти ще намали търсенето на ресурси при по-голямата част от мерките в сравнение с ресурсите, за които са подадени заявления за кандидатстване..........................”

По Мярка 112 „Млад Фермер” към настоящия момент подадените проекти като сума изчерпват финансовият ресурс, предвиден по мярката до 2013 г. За Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”  бюджетът е изчерпан в частта за земеделска техника.
***
По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” продължава приемът на проекти за:
•    инвестиции за прилагане на Директива 91/676/ЕИО т.нар. Нитратна директива;
•    инвестиции привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
•    инвестиции за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от секторите извън сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на стандартите на Общността;
•    инвестиции за специални съоръжения и механизация, сгради, друга недвижима собственост и съответно оборудване, необходими за преминаване на стопанството към биологично производство на земеделски продукти и храни. За тези видове инвестиции има достатъчно средства. Конкретна дата, кога и дали отново ще стартира приема на проекти не може да бъде дадена на този етап.

източник: Фермер.БГ