В следващите 5 години: Европа е готова да раздаде 264 млрд. евро на фермерите

  • 28
  • 0
  • Новини
В следващите 5 години: Европа е готова да раздаде 264 млрд. евро на фермерите

 

Одобрението на всичките 28 стратегически плана (по един за всяка държава от ЕС и два за Белгия) от Европейската комисия бележи началото на новата Обща селскостопанска политика, планирано за 1 януари 2023 г.

 

264 милиарда евро финансиране от ЕС ще подпомогне европейските фермери в прехода към устойчив селскостопански сектор и ще спомогне за запазването на жизнеността и разнообразието на селските райони. 

 

По-справедлива ОСП

 

Всички стратегически планове подкрепят доходите на земеделските стопанства и устойчивостта на селскостопанския сектор като ключова цел. 

 

Ето няколко примера:

 

- Директните плащания по ОСП остават предпазна мрежа за земеделските производители. 

 

- Близо 20 милиарда евро подпомагане на основния доход ще се разпределя на отговарящите на условията земеделски производители всяка година. Това обаче зависи от земеделските производители, които прилагат основните стандарти за добро земеделие и условия на околната среда (GAEC). Очаква се ДЗЕС да обхващат близо 90% от земеделската земя в ЕС.

 

- Новата ОСП ще насочи по-високо ниво на обществена подкрепа към онези, които имат най-голяма нужда от нея. Малките и средни стопанства в 25 страни от ЕС ще получат по-висока подкрепа за доходите, благодарение на преразпределително плащане в размер на 10,6% от всички директни плащания. Това ще възлиза на 4 милиарда евро годишно. Това е 2,5 пъти повече от преразпределителните плащания по настоящата ОСП (2014-2020 г.), прилагана само от десет държави членки.

 

- За да помогнат на земеделските стопани да се справят с кризи, 15% от фермите в ЕС ще получат подкрепа за записване на застрахователни премии, участие във взаимни фондове или в други инструменти за управление на риска.

 

Пътят към новата ОСП

 

- Нивото на подкрепа за протеинови култури чрез обвързано с производството подпомагане на доходите ще се увеличи с 25% в сравнение с 2022 г.  Това ще помогне за намаляване на зависимостта на земеделските стопани от ЕС от вноса и използването на определени торове. 

 

- Седемнадесет други сектора, изпитващи затруднения, също ще получат обвързана подкрепа, достигайки 21% от фермите в ЕС.

 

По-екологична ОСП

 

Три от десет от специфичните цели на ОСП се отнасят пряко до околната среда и климата. Благодарение на клаузата „без отстъпване“ от държавите-членки се изисква да демонстрират по-високи амбиции в своите планове за ОСП в сравнение с настоящата ситуация. Това води до най-амбициозната досега ОСП от гледна точка на околната среда и климата.

 

В стратегическите планове на ОСП близо 98 милиарда евро, съответстващи на 32% от общото финансиране на ОСП (ЕС и съфинансиране), ще бъдат отделени за осигуряване на ползи за климата, водата, почвата, въздуха, биоразнообразието и хуманното отношение към животните, и за насърчаване на практики извън задължителните условия. Ако разгледаме разбивката на тази сума по инструменти и фондове, 24% от директните плащания са предназначени за екосхеми, а 48% от разходите за развитие на селските райони от всички планове ще подкрепят изцяло целите, свързани с околната среда и климата.

 

Плановете ще стимулират управителите на земи да съхраняват въглерод в почвата и биомасата, да намалят емисиите на парникови газове (ПГ) и да помогнат за адаптирането на 35% от селскостопанските площи в ЕС чрез подходящи практики за управление, като екстензивно управление на пасища, отглеждане на бобови растения и улов култури, органично торене или агролесовъдство.

 

Въз основа на новите задължения за земеделския производител, сеитбообращението се очаква на около 85% от обработваемата земя, подкрепяна от ОСП на ЕС. Това ще помогне за прекъсване на циклите на вредители и болести и по този начин ще намали употребата и риска от пестициди. За да отидем по-далеч, повече от 26% от земеделската земя в ЕС ще получат подкрепа, наред с други неща, за приемане на интегрирано управление на вредителите и използване на нехимични методи за контрол на вредителите или прецизно земеделие.

 

Подпомагането на ОСП за биологично производство през 2027 г. ще се удвои почти в сравнение с площите, финансирани през 2018 г. Това ще бъде основен принос за постигане на националните амбиции на държавите членки за увеличаване на органичните площи, които варират от 5 до 30% през 2030 г.

 

Планираните инвестиции в производство на възобновяема енергия във ферми ще добавят 1,556 MW към капацитета за производство на енергия в ЕС.

 

По-социална ОСП

 

Селските райони на ЕС са изправени пред няколко предизвикателства, посочени в дългосрочната визия за селските райони на ЕС, включително обезлюдяване, достъп и подобряване на основните услуги, възможности за заетост и необходимост от по-добра свързаност. ОСП ще инвестира в социалната и икономическа структура на селските райони на ЕС.

 

Специфичната подкрепа за млади фермери заема видно място във всеки одобрен план, а държавите от ЕС надхвърлиха минималното изискване за отделяне на 3% от преките си плащания за подновяване на поколенията. 

 

Като цяло, общо 8,5 милиарда евро публични разходи ще помогнат на младите фермери да създадат, инвестират и поддържат бизнеса си през първите години на дейност. 

 

В периода 2023-2027 г. се очакват общо 377 000 нови млади фермери да се утвърдят като земеделски производители в пълен капацитет. Някои държави членки планират по-нататъшни усилия за насърчаване на наследяването на земеделските стопанства, засилване на равенството между половете в селските райони и укрепване на позицията на жените в земеделието.

 

Местното развитие се подпомага и от 7,7% от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), предназначени за стратегии за водено от общността местно развитие (т.нар. подход LEADER). Това представлява 5 милиарда евро. След като бъдат въведени, тези стратегии се очаква да обхванат 65% от европейското селско население.

 

За първи път плащанията по ОСП ще бъдат свързани със спазването на определени социални и трудови стандарти на ЕС и бенефициентите ще бъдат стимулирани да подобряват условията на труд във фермите.

 

Плановете ще подкрепят инвестиции, за да направят живота и работата в селските райони по-привлекателни, с цел създаване на най-малко 400 000 работни места. По същия начин ще бъде предоставена подкрепа за инвестиции в цифрови технологии и услуги за оптимизиране на ефективността на ресурсите.
Повече от 6 милиона души ще се възползват пряко от съвети, обучение и обмен на знания, финансирани от ОСП, или ще участват в проекти за иновации в рамките на Европейското партньорство за иновации с акцент върху екологичните и климатичните резултати или социалните и селските аспекти.
 

Европейската комисия представи своето предложение за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) през 2018 г., като въведе нов начин на работа за модернизиране и опростяване на политиката на ЕС в областта на селското стопанство. Новото законодателство за ОСП беше официално прието на 2 декември 2021 г.

 

Крайният срок, определен от съзаконодателите за държавите членки да представят своите стратегически планове за ОСП, беше 1 януари 2022 г. След получаване на плановете Комисията изпрати писма с наблюдения до всички държави членки до 25 май 2022 г. 

 

Структурираният диалог между службите на Комисията и националните органи беше възобновен след това, за да се решат оставащите проблеми и да се финализират ревизираните планове за ОСП. 

 

Тяхното ниво на амбиция по отношение на целите на ЕС в областта на климата и околната среда и приноса им към целите, определени в стратегиите на Комисията „От фермата до трапезата“ и „Биологичното разнообразие“ бяха внимателно проучени.

 

В светлината на продължаващия скок на цените на суровините и енергията след руската агресия срещу Украйна, Комисията прикани държавите-членки да обмислят преразглеждане на своите стратегически планове за ОСП, за да укрепят устойчивостта на сектора, да увеличат производството на възобновяема енергия и да намалят зависимостта от синтетични торове с по-устойчиви производствени методи, в съответствие със съобщенията относно продоволствената сигурност и торовете. 

 

Стратегическите планове на ОСП ще бъдат внимателно наблюдавани и изменяни, ако е необходимо, по време на периода на изпълнение.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

 

Добави коментар