Вижте кои дейности ще носят най-много точки по подмярка 4.2

Вижте кои дейности ще носят най-много точки по подмярка 4.2

 

 

След последното заседание на Комитета по наблюдение в края на миналата година стана ясно, че земеделското министерство готви с предимство приемите по 4 мерки от ПРСР. Става дума за подмерки 4.1, 4.2, 6.1 и 6.3. 

 

Още тогава Агри.БГ ви информира, че по инвестиционните подмерки се предвижда с приоритет на бъдат чувствителните сектори, както и да отпадне предимството на селските район. Ще се финансират проекти за инвестиции, свързани с напояване, околна среда, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси. 

 

Насърчава се и подкрепата към кандидати, които имат затворен цикъл на производство чрез преработка на собствени суровини, както и на цели групи и организации на производители.

 

На 2 февруари предстои онлайн заседание между администрация и браншовици, на които ще бъдат обсъдени и съответните критерии за оценка. Вече ви представихме кой ще може да натрупа най-много точки при кандидатстването по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Сега ще продължим с точковия принцип по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

 

Проектът на земеделското министерство потвърждава, че приоритет ще се дава на фермери от чувствителните „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. Важно условие е над 75% от обема на преработваните суровини да идват именно от тези сектори. Максималният брой точки тук е 10.

 

Следващи в графата са проектните предложения с интегриран подход. Тук точки се дават за проекти на:

 

•    Групи/организации на производители (10 т.);
•    Кандидати, които до момента не са получавали подпомагане по подмярка 4.2 в този програмен период (10 т.);
•    Регистрирани стопани, като 100% от обема за преработка са произведени в стопанството на кандидата (10 т.). Същото важи и в случая, когато кандидатства група или организация – 100% трябва да идват от нейните членове (10 т.);
•    Кандидати, които през финансовата 2020 г. са реализирали приходи от износ и/или вътрешнообщностни доставки на селскостопански продукти или преработени такива (5 т.);
•    Кандидати, които през 2020 г. отчитат намаление от поне 20% в приходите от продажба на преработени продукти спрямо 2019 г. (5 т.).

 

Както при подмярка 4.1, и тук ще се финансират проекти, които ще осигурят запазване на заетостта в предприятието и създаване на едно ново работно място (3 т.). А когато дейностите по проекта ще се изпълняват в област/и, където нивото на безработица е над средното за страната по данни за 2020 г., точките са 2.

 

По подмярка 4.2 може да кандидатствате и ако проектното ви предложение има принос за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване. Ще се подпомагат:

 

•    Инвестиции за биологично производство, като условието е над 75% от обема на планираната за обработка суровина да е биологично сертифицирана и произведената продукция, посочена в бизнес плана, също да бъде с биосертификат (15 т.);
•    Инвестиции за безопасни условия на труд, като най-малко 5% от допустимите разходи трябва да са свързани точно с такива мерки (3 т.);
•    Инвестиции за опазване на околната среда или за иновативни технологии – цифровизация, ВЕИ, автоматизация, модернизация. Важно е най-малко 45% от разходите да водят точно към това (25 т.).

 

По подмярка 4.2 ще се подпомагат проектни предложения, събрали не по-малко от 25 точки. Отново подчертаваме, че посочените критерии за оценка са на фаза проект и тепърва ще се обсъждат с бранша.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

Добави коментар