Внасят предложение за по-облекчена регистрация на земеделската техника

Внасят предложение за по-облекчена регистрация на земеделската техника

За обществено обсъждане и внасяне на предложения по текстовете на Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Срокът за внасяне на предложения по проекта е до 3 януари 2014 г.

 

С Решение № 635 от 22 октомври 2013 г., Министерски съвет на Република България, одобри Втори пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. Целта на пакета от мерки е премахване на регулаторни режими, намаляване броя на изискуеми документи, съкращаване на срокове за предоставяне на услуги в администрацията, с цел облекчаване на бизнеса и гражданите. Контролно-техническата инспекция е специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните.

 

Осъществява дейностите по регистрация на техниката и контрол на техническото състояние и безопасността на техниката и по придобиването на правоспособност за работа с нея. Контролно-техническата инспекция е включена във Вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. В пакета от мерки под № 22 е включена услугата - издаване на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника.

 

За облекчаване на бизнеса и гражданите при предоставянето на тази услуга е необходимо да отпадне един от изискваните документи: представянето на удостоверение за актуално състояние. Изпълнението на мярката ще се осъществи с предложения проект на Закон за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.