Възможности за заетите в сектор рибарство и аквакултури: МИРГ Бургас-Камено предоставя финансиране!

Възможности за заетите в сектор рибарство и аквакултури: МИРГ Бургас-Камено предоставя финансиране!

МИРГ Бургас-Камено работи в обществена полза и може да ви съдейства безвъзмездно във всяка стъпка от реализацията на вашата идея за развитие в сектор Рибарство и аквакултури. На уебсайта www.flag-burgas.org ще намерите информация за териториалния обхват, където можете да реализирате проекта си.

 

Общият размер на ресурса, с който МИРГ Бургас-Камено разполага за финансиране на проекти по мерки за риболов и аквакултури през 2022 година, е приблизително 500 000 евро!

 

Точно в момента е отворен прием по процедура за финансово подпомагане на за преработватели с БФП общо 293 374,50 лв. с два крайни срока за кандидатстване, последният от които е 24.04.2022 г., а именно:

 

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.100 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено
мярка  5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 293 374,50  лв.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 558,30 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 97 791,50 лв.

 

*Линк към обявата

 

Прилагането на мярката е насочена към изграждането на нови и модернизация на съществуващи предприятия – за внедряване на нови продукти, услуги и технологии, за закупуване на оборудване, включително фотоволтаични системи, и други. За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет на Република  България.

 

Проектите следва да бъдат реализирани на територията на МИРГ Бургас-Камено и трябва да бъдат подадени онлайн чрез системата ИСУН 2020 с няколко лесни стъпки. Подробна информация за допустимите кандидати, дейности и разходи можете да намерите в  Условията за кандидатстване на сайтовете www.flag-burgas.org и на www.eufunds.bg

 

Призоваваме всички заинтересовани да се запознаят добре с изискванията или да се свържат с МИРГ Бургас-Камено за повече информация (можете да ни пишете и във Facebook @mirg.burgas.kameno). Важно е да се кандидатства с качествено подготвени проекти, за да могат средствата да се оползотворят максимално. В този труден момент имаме нужда от такива инвестиции, които да се влеят в местната икономика.

 

Освен че предоставя подпомагане за частния сектор, МИРГ Бургас-Камено предоставя и финансиране за развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

 

По процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ могат да кандидатстват Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища, както и община Бургас и община Камено.

 

Прилагането на дейностите, предвидени в мярката, ще допринесе за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности, като уникален социален, природен и културен туристически комплекс в населените места от територията на МИРГ Бургас–Камено. 

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 468 569,68 лв. 
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 779,15 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лв.
Последният краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 15.05.2022г.

 

*Линк към обявата

Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет на Република  България.

 

По тази мярка вече има два успешно реализирани проекта, които можете да разгледате на страницата на МИРГ Бургас-Камено. 

 

Единият от тях е на община Бургас - „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле“. Чрез предоставеното финансиране в Културно-туристически комплекс Ченгене скеле са изградени 3 малки дървени постройки и приемна, помещаващи постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят, всяка от които на различна тема, чиято цел е да се постигнат многопластови преживявания.

 

Експозиционните къщички са с имената „Тайфа“ (термин, който се използва от поне 100 години по Черноморието за група рибари, които използват далян като форма на риболов), „Бурунтия“ (бурно море) и „Евксински понт“ (старогръцкото име за Черно море) и повеждат своите гости на едно пътешествие из историята на Черно море, рибарските обичаи и бит на морските вълци. В рамките на проекта са открити 7 нови работни места.

 

Другият проект е на Сдружение ДКН – БОРД с наименование „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ“. За целите на проекта е  изработен рекламно-исторически филм за залива Ченгене скеле и едноименното рибарско селище. Посредством известни лица от рибарско сдружение „Морски сговор“ и озвучаване на три езика филмът представя забележителната история на местността и уникалните нови форми на туризъм, които се развиват тук. Филмът е публикуван в канала на МИРГ Бургас-Камено в YouTube / FLAG Burgas-Kameno.

 

Съвсем скоро предстои да бъдат отворени за кандидатстване и останалите мерки, заложени в Стратегията на МИРГ Бургас-Камено, а именно мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“, насочена към професионалните рибари с Разрешително за стопански риболов за разнообразяване на тяхната дейност и развитие на допълнителни доходи и мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, насочена към производителите на аквакултура за модернизация и разширяване на стопанствата, включително и чрез изграждане на фотоволтаични системи.

 

Тази публикация и мерките на МИРГ Бургас-Камено са финансирани от Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 на Европейския съюз.