Ясно е в какъв срок трябва да започне изпълнението на проект по ПРСР

Ясно е в какъв срок трябва да започне изпълнението на проект по ПРСР
В срок от 9 месеца бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони трябва да докажат пред Държавен фонд Земделие, че са започнали да изпълняват проектите си. Това е една от новостите в мониторинга и контрола на проектите по Програмата, представени по време на Четвъртата национална среща на земделските производители от Румен Порожанов, изпълнителен директор на ДФЗ, съобщи Фермер.БГ
 
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони е задължен да започне дейност по проекта и да предостави пред Държавен фонд Земеделие надлежни доказателства за изпълнението на одобрената инвестиция в срок от 9 (ако инвестицията не включва строително-монтажни разходи) и 12 (ако инвестицията включва строително-монтажни дейности) месеца от подписване на договора.
 
Порожанов уточни, че надлежни доказателства означава документ за извършено авансово или частично плащане в размер не по-малък от 20 на сто от размера на помощта – издадена  фактура за сума над посочения размер, подписани приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта на стойност не по-малка от посочената или др.  подобни документи, удостоверяващи започване изпълнението на инвестиция на стойност не по малка от 20 на сто от размера на помощта.
 
При неизпълнение ползвателят дължи обезщетение в размер на полученото плащане (при получен аванс), в едно с неустойка в размер на законната лихва върху тази сума от датата след изтичане на съответния срок, а когато няма извършено плащане – дължи неустойка в размер на 5% от размера на одобрената финансова помощ.
 
Неустойка не се дължи, ако до изтичане на 6 месеца от сключването на договора бенефициентът уведоми Фонд Земеделие, че се отказва от помощта и иска прекратяване на договора.