Заеми за техника на фермери и доставчици отпуска ДФЗ

Заеми за техника на фермери и доставчици отпуска ДФЗ

От първи юни ДФ „Земеделие” възстанови приема на проекти по програмата за селскостопанска техника, съобщиха от ведомството. Приемът на документи ще продължи до края на годината, когато изтича срокът на действие на държавните помощи, разписан с договора за присъединяване към Европейския съюз.

Доставчиците на техника отново ще кандидатстват за сключване на споразумение с фонда, което ще улесни фермерите и администрацията при одобрението на проектите. Целта е да се сравнят ценовите оферти на кандидатстващите с реалните цени на вносителите и производителите на трактори, комбайни и прикачен инвентар. Животновъдите също могат да получат кредитиране срещу ниски лихви при същите обезпечения, каквито искат банките, обясниха от фонда.

Документи, които заинтересованите производители/доставчици на селскостопанска техника трябва да могат да кандидатстват за сключване на споразумение с ДФ „Земеделие" по програмата за 2009 г. са следните:

1.  Кратко представяне на дейността на фирмата.
2.  Копие от съдебната регистрация и удостоверение за актуално правно състояние на фирмата.
3.  Копие от данъчна регистрация и БУЛСТАТ.
4.  Счетоводен баланс и Отчет за приходи и разходи за две предходни години /с приложени одиторски доклади, ако фирмата подлежи на заверка/.
5.  Данъчни декларации за две предходни години.
6.  Актуални договори за доставка и/или дистрибуция на техниката, която ще бъде
предлагана по споразумението.
7.  Опис на предлаганата техника - техническа характеристика по марки, модели и ценови условия, в който задължително да бъде уточнено дали техниката е нова или втора употреба и цената включва ли ДДС.
8.  Удостоверение за липса на съдебно-изпълнителни производства.
9.  Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност.
10. Учредителен акт /устав, дружествен договор/ - без ЕТ11.                           
11. Решение   на   компетентния   орган   на  дружеството/кооперацията   за   поемане   на задължения към ДФ "Земеделие" по записи на заповед и учредяване на обезпечения - без ЕТ.
 
Допълнителна информация може да се получи от отдел „Инвестиционно кредитиране", телефони 02/81 87 232 и 02/81 87 222.