Заявки за окончателно плащане по мярка 121 на ПРСР се подават до 30 ноември

Заявки за окончателно плащане по мярка 121 на ПРСР се подават до 30 ноември
Държавен вестник обнародва в днешния си брой изменение на Наредба № 8, с което срокът за подаване на заявки за окончателно плащане по извънредния прием на мярка 121 за земеделска техника, се удължава до 30 ноември 2015 г.
 
Срокът се смята за удължен, без да се подписват допълнителни споразумения към договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник.
 
Фермер.БГ припомня, че по-рано тази седмица от ДФЗ съобщиха, че бюджетът на последния прием по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се увеличава с 12 млн. евро, с което публичните средства стават общо 62 млн. евро. Новият бюджет ще позволи допълнителното одобрение на около 130 заявления за подпомагане и ще позволи удовлетворяване на големия интерес. 
 
Кандидатите, чиито заявления за подпомагане са допустими за финансиране, но не попадат в рамките на 100-процентния бюджет, ще могат да сключат договори под условие.  То дава възможност при наличие на освободени средства на етап разплащане от бюджета по мярката от последния прием, да бъдат удовлетворени сключените договори под условие. За освободени средства ще се счита сумата, формирана като сбор от намаленията по договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от ползвателите, с които са сключени договори за предоставяне на финансова помощ по мярка 121 от последния прием. 
 
Одобрението на заявленията за подпомагане, за които ще бъдат сключени договори за предоставяне на финансова помощ под условие, ще се извърши само при кандидати, чиито проекти са получили поне 5 точки при оценяването им. 
 
Важно е да се отбележи, че кандидатите, които ще бъдат одобрени под условие, следва да изпълнят договора на собствен риск и да подадат заявки за окончателно плащане. Няма да се сключват анекси за отпадане на условието, а в случай на наличен бюджет, помощта по тези заявки ще бъде изплатена. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Трактор.БГ е задължително!