Животновъди, вижте по кои екосхеми ще може да получите подпомагане

  • 6
  • 0
  • Новини
Животновъди, вижте по кои екосхеми ще може да получите подпомагане

 

Екосхемите, които са заложени в Стратегическия план и ще се прилагат през следващите пет години, бяха представени на животновъдния бранш. 

 

Ново подпомагане за малки фермери с до 15 дка

 

Добрата новина е, че животновъдите ще могат да кандидатстват по всяка от посочените по-долу екосхеми, като подпомагането се натрупва. Лошата е, че при всички тях парите ще се дават на единица площ и тук отново възниква проблемът за недостига на пасища за реалните животновъди.

 

„Всички тези екосхеми за надграждане, и най-вече екосхемата за екстензивна паша заместват досегашната агроекологична мярка. Но дори с това натрупване подпомагането няма как да достигне досегашните пари по „Агроекология“. Освен това много животновъди няма да отговарят на всички изисквания“, опасява се Пенка Христова, почетен председател на Съюза на животновъдите в България. 

 

Тя описа накратко новите екосхеми, по които могат да кандидатстват животновъдите от догодина.

 

Екосхема за поддържане на биологичното земеделие (селскостопански животни)

 

Подпомагането ще бъде на 1 ха, а не на животинска единица. За изхранването на животните могат да се включват и фуражни култури. Ангажиментът е едногодишен за едър рогат добитък, дребни преживни животни, свине и биволи. На 1 ха се изискват от 0,3 до 1 животинска единица. Ставката е 357,85 евро/ха. Могат да кандидатстват стопани с биологични пасища или пасища в преход.

 

Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура

 

Ставката е от 290 до 354 евро/ха. Подготвя се нов слой на екологичната инфраструктура. Всички стърнища и дървета около обработваеми земи ще трябва да се запазят такива, каквито са.

 

Екосхема за насърчаване на зелено торене и органично наторяване

 

Изискването е да се тори само с аеробно или анаеробно третирана тор, като допустимото количество е 150 кг/ха азот. Ставката е около 66 евро/ха, като се очаква да достигне 83 евро/ха.

 

Екосхема за намаляване използването на пестициди

 

Животновъдът трябва да използва предварително изброени продукти за растителна защита, без клас 1. Гъстотата пак е на 1 ха, а ставката е от 5,80 до 11 евро/ха.

 

Екосхема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи

 

Подпомага се само пашуване, като изискването е от 0,3 до 1 животинска единица на хектар. Има забрана за разораване в календарната година. Ангажиментът е едногодишен. Изискването е минимум 60 дни паша. Животните ще се извеждат на паша или чрез план за пашуване, например ако са близо до фермата, или чрез ветеринарномедицинско свидетелство, като при преместване на един животновъден обект към друг. Ставката ще бъде от 80 до 92 евро/ха. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg 

 

Добави коментар