БАТА АГРО иска база данни с референтни цени за техника по ПРСР 2014-2020

  • 2028
  • 0
  • Новини
БАТА АГРО иска база данни с референтни цени за техника по ПРСР 2014-2020
Българска асоциация на търговците на агротехника /БАТА АГРО/ внесе в МЗХ предложение за оптимизиране на процедурата за определяне на допустимите разходи за инвестиции по Мярка 4.1 от ПРСР 2013-2020, съобщиха от Асоциацията. 
 
В процеса на прилагане на мярка 121 от ПРСР 2007-2013, с цел облекчаване на административната трудност, бе предоставена възможност, в ДФ „Земеделие" да бъде създадена база данни с референтни цени на активите. Възможността и реда за използване на референтните цени е предвидена в чл.26, ал.10 от Наредба 8 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Модернизиране на земеделските стопанства от ПРСР 2007-2013.
 
Въпреки, че с тази възможност беше обхваната значителна част от активите, предмет на проекти по мярката, в не-малка част от случаите, ако определен актив не фигурира в списъка с референтни цени, бенефициентите са принудени да прилагат 3 независими оферти на избраното оборудване. Изготвянето и проверката на допълнителните две оферти създават допълнителни трудности при подготовката и обработката на проектните предложения.
 
В тази връзка, предлагаме, възможността за създаване на база данни с референтни цени, да бъде приложена и през текущият програмен период, като тя обхване всички активи от тип машини и оборудване по мярка 4.1 и на практика да замести процедурата с предоставяне на три отделни оферти. С цел оптимизиране на процеса по събиране и актуализиране на информацията за референтните цени, предлагаме да бъде използван опита на ДФ „Земеделие" при взаимодействието с контролиращите лица по направление Биологично земеделие от Мярка 214 на ПРСР 2007-2014. За въвеждането на данните, необходими за обработка на заявленията по мярката, всички контролиращи лица разполагат с потребителско име и парола за „Система за въвеждане на данни от външни институции", достъпна от страницата на ДФ „Земеделие". Въведената по този начин информация е достъпна както за преглед от служителите на фонда, така и за публикуване за преглед от съответните бенефициенти.
 
За въвеждането на подобен подход и за референтните цени за активите по Мярка 4.1 е достатъчно всяка фирма доставчик на активи по мярката, да разполага със съответен профил и в системата да се въвеждат необходимите реквизити за всеки актив. Наличието на онлайн система за въвеждане на данните ще предложи високо ниво на контрол, улеснено филтриране и публикуване на референтните списъци - без необходимост от създаване и предоставяне на отделни файлове ( както е в момента) от страна на ДФ „Земеделие".  Чрез създаването на такава база данни значително ще се улесни и подготовката на проекти от земеделските производители, както и ще се избегне необходимостта от представяне на няколко оферти за един и същи актив.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Tрактор.БГ е задължително!