Какви ще бъдат първите мерки в новата ОСП?

Те ще бъдат насочени към биопроизводство, необлаготелствани райони и стартова помощ в земеделието, казват от министерството

Какви ще бъдат първите мерки в новата ОСП?

 

Първите проекти на мерки за новата ОСП ще бъдат насочени към биологичното производство, необлаготелстваните райони, стартовата помощ за развитие в земеделието, както и към неземеделските дейности и диверсификацията. 

 

Това стана ясно по време на заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за 2021 – 2027 г., което се проведе на 8 и 9 септември. За да бъде финализиран обаче, до края на годината е нужно европейските институции да приемат финална законодателна рамка и бюджет. 

 

На срещата ТРГ и браншът обсъдиха идентифицираните нужди за подпомагане в стратегическия план за ОСП от 2023 г. до 2027 г., тъй като преходният период ще бъде две години, когато ще действат досегашните мерки и схеми.

 

Ето от какво според координационното звено в МЗХГ имат нужда българските фермери:

 

•    подобряване на производителността и добивите на малки и средни стопанства, които осигуряват продукти с по-висока добавена стойност; 
•    сближаване на доходите в селското стопанство със средното им равнище в другите сектори в икономиката; 
•    модернизация, възстановяване и оптимизиране на възможностите за напояване;
•    увеличаване на икономическия потенциал на стопанствата в секторите зеленчуци, трайни насаждения, както и мляко и месо от преживни животни. 
•    по-добри условия за устойчиво развитие на сектор пчеларство и подобряване на структурата в лозаро-винарския сектор; 
•    намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство, увеличаване на органичния въглерод в почвата и производство на енергия от възобновяеми източници;
•    използване на култури и сортове, приспособени към климата;
•    прилагане на нискоинтензивни земеделски практики като консервационно, интегрирано и биологично земеделие; 
•    устойчиво управление на горите, включително увеличаване на залесените площи;
•    по-добра организираност на земеделските производители, регулация за директните продажби и контрол над вноса на суровини;
•    увеличаване на подкрепата за младите стопани, стартова помощ и модернизация.
 

 

Детайлно бяха обсъдени и потребностите по хоризонталната цел „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“:

 

•    внедряване на цифрови технологии в стопанствата, оптимизация на производствените и административните процеси;
•    автоматизация в животновъдните стопанства;
•    инвестиции в машини за обработка и беритба на реколтата от плодове и зеленчуци;
•    цифровизация и модернизация на машини, инвентари, приложения и уеб-инструменти при полските култури.

 

От МЗХГ припомнят, че за да се осигури пълноправно участие на земеделския бранш в разработването на Стратегическия план, е публикуван нов Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Общественото обсъждане е до 28 септември 2020 г.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.

Добави коментар