Субсидии от 390 EUR за екопродукция от хектар

Субсидии от 390 EUR за екопродукция от хектар
 
Мярка 1.3 по САПАРД получи национална акредитация. Тя е за производство на екологично чисти продукти, свързано с опазването на околната среда. Мярката ще добие сила след като бъде одобрена от Европейската комисия. Ще бъдат приети и наредбите за прилагането й.
 
В нея са включени четири вида дейности - производство на екологично чиста селскостопанска продукция, опазване на животни от редки местни породи, управление на местни полуестествени обитания и въвеждане на противоерозионни практики.
 
По мярката обаче няма да се получават пари за инвестиции в различните дейности. Те си остават за сметка на стопаните, които ги извършват. Плащанията ще бъдат, за да компенсират земеделските производители за прилагането на дейности, които щадят околната среда. За разлика от останалите мерки по САПАРД за тази не се изискват насрещни инвестиции от страна на бенефициентите. Отпуснатите по одобрените проекти суми ще се изплащат през следващите 5 години в края на всяка година и ще са за хектар обработвана земя. За настоящата година е определена сума от 12,6 млн. евро, която ще бъде раздадена за одобрените проекти. В края на всяка година ще бъдат раздавани по 125 евро на хектар за фуражни култури. За този вид дейност парите са най-малко. Най-много са те за екологично чисти овощни градини - 391 евро, а производството на билки и етеричномаслени култури ще бъде субсидирано с по 225 лева на хектар. Проектите ще се приемат до края на годината, защото не се знае още точно кога ще заработи мярката, а САПАРД ще свърши до края на 2006 год. Затова е наложително кандидатите да побързат с изработването на проектите. Така те веднага ще могат да ги внесат в агенцията след обявяването на процедурата. Производителите ще трябва да имат и агроекологичен план за стопанствата си, в които ще работят според екоправилата.
 
Производството на тези стопанства ще бъде непрекъснато под контрол и допълнително ще трябва да получи сертификат за екологична чистота.
 
Както обяви директорът на ОД “Земеделие и гори” д-р Димитър Митов във всяка област на България има хиляди декари ливади, от които могат да се произвеждат фуражни куртури и за това да се получават субсидии. Условието е общините да ги дадат под аренда.